پهلوانان

پهلوان محمود قتالی خوارزمی معروف به پوریای ولی شاعر، عارف و ورزشکار مشهور ایرانی است. آهنگر و همچنین رئیس «زورخانه» شهر است. او مردی محترم و مورد اعتماد و بسیار محبوب در بین مردم است. او در قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی در خوارزم یکی از شهرهای باستانی خراسان زندگی می کند. داستان حول محور موضع گیری و نبرد او با اسکندرخان وحشی، حریص و جاه طلب شهر، با درایت و همکاری شاگردانش: پهلوان یاور، پهلوان صافی و پهلوان مفرد می گذرد.

فارسی English español
 • TheTVDB.com Series ID 415450
 • Status Ended
 • First Aired March 7, 2008
 • Recent March 30, 2023
 • Airs Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, at 7:15pm
 • Network IRIB
 • Average Runtime 30 minutes
 • Genres Animation Drama History
 • Original Country Iran
 • Original Language Persian
 • Geographic Location Asia
 • Time Period Antiquity / Ancient Times Prehistoric
 • On Other Sites IMDB TheMovieDB.com
 • Episode Screenshot Format 16:9 Screencap
 • Favorited This series has been favorited by 1 people.
 • Created January 31, 2022 by
  MohammadSR4
 • Modified July 31, 2023 by
  MohammadAliSP
Season From To Episodes
All Seasons
Specials 0
Season 1 March 2008 May 2008 13
Season 2 March 2009 May 2009 13
Season 3 March 2017 May 2017 13
Season 4 March 2018 May 2018 13
Season 5 March 2022 March 2022 11
Season 6 March 2023 March 2023 7
Unassigned Episodes 0
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 0
Unassigned Episodes 70

No actors for this record.

No lists.

IRIB Collection

1 175 MohammadAliSP

This list includes series, tv shows and movies made by the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). More movies and series will be added to the list over time.

No lists.

Please log in to view notes.